Những ngày quốc lễ ở Nhật Bản

Nhật Bản có những ngày quốc  lễ nào?

Theo SGK môn Xã hội (quyển hạ) lớp 6 của Nhật Bản (Nihonshoseki xuất bản năm 2005) thì Nhật Bản có các ngày quốc lễ sau:

Ngày 1 tháng 1: Nguyên đán

Ngày thứ 2 của tuần thứ hai tháng 1: Ngày lễ thành nhân

Ngày 11 tháng 2: Ngày kỉ niệm kiến quốc

Khoảng ngày 21 tháng 3: ngày xuân phân

Ngày 29 tháng 4: Ngày Showa

Ngày 3 tháng 5: Ngày kỉ niệm Hiến pháp

Ngày 4 tháng 5: Ngày xanh

Ngày 5 tháng 5: Ngày trẻ em

Ngày thứ 2 của tuần thứ 3 tháng 7: Ngày của biển

Ngày thứ 3 của tuần thứ 3 tháng 9: Ngày người cao tuổi

Khoảng ngày 23 tháng 9: Ngày thu phân

Thứ 2 của tuần thứ 2 tháng 10: Ngày thể dục

Ngày 3 tháng 11: Ngày văn hóa

Ngày 23 tháng 11: Ngày cảm ơn người lao động

Ngày 23 tháng 12:  Sinh nhật Thiên hoàng