VU VƠ


Nguyễn Quốc Vương

Trời nhiều mây lòng một chút bất an
Không biết nữa hình như là trống trải
Thế sự phù du bánh xe quay mãi
Chân mỏi rồi
ngồi ngắm một nhành hoa

28/4/2013