Vô đề


Sống giữa những nghi kị
Thật khó giữ đức tin

Giữa dòng nước chảy xiết
Mấy ai dám rời thuyền

Người giác ngộ rời thuyền
Thành thằng điên khờ khạo

25/9/2014