Vô đề


Ngẫu nhiên gặp khói ngang đường
Nỗi buồn sâu kín dâng lên ngập lòng
Thế rồi khói lẫn bầu không
Một mình ngồi lại
Cánh đồng
Và mưa….

7/10/2012