Nỗi buồn

 Nguyễn Quốc Vương

Có nỗi buồn quên ngủ biếng ăn
Mong cải tạo thế giới

Có nỗi buồn từng tế bào rệu rã
Bí mật của nỗi buồn
Người mang không nắm giữ

23-7-2013