Nói chuyện với quỷ


Nguyễn Quốc Vương 

 

Gặp quỷ, quỷ hỏi: “túi có bao tiền?”

“Chẳng có xu nào ngoài thơ đang viết”

 

Gặp quỷ, quỷ hỏi: “Mi lãnh chức gì?”

“Chẳng lãnh chức gì. Làm người đã khó…”

 

Gặp quỷ, quỷ hỏi: “Mi đang nghĩ gì?

Trả lời cho nhanh không tao bắn bỏ”

 

“Đợi chút đã quỷ! Nghĩ thì rất nhiều

Mơ ước cả trăm cái này lãng mạn:

“Quỷ ơi buông  súng theo ta làm người”

 

18/5/2012.