Lục bát buồn

 

 Nguyễn Quốc Vương

 

Ta đi tìm núi gặp sông

Tìm mưa gặp nắng cải ngồng trổ hoa

Tìm gần  gũi gặp cách xa

Những gì chân thật hóa là  dối gian

Rõ thau lại ngỡ  là vàng

Buồn đi tìm bóng gặp ngàn không cây

Muốn qua sông đã gãy cầu

Muốn về đã muộn mưa ngâu chặn rồi.

Tìm đường chỉ thấy chân trời

Ngồi thiền vẫn gặp  cõi người ngổn ngang.

5/4/2012


Trích từ tập thơ "Tìm" (NXB Thế giới, 2018)