Không đề


Bao nhiêu quyền lực

Giờ còn thông reo

Bấy nhiêu toan tính

Mây trắng bay vèo

Chỉ còn sen nở

Giữa hồ trong veo

( Lăng vua Tự Đức – 2002)

Nguyễn Quốc Vương