Khi tuyệt vọng


Khi tuyệt vọng anh nghĩ đến điều gì?

Những gã chán đời thở dài: “ Tất nhiên là cái chết”

Khi tuyệt vọng anh nghĩ đến điều gì?

Những kẻ lánh đời cười: “ Ta nghĩ về những giấc mơ”

Khi tuyệt vọng anh nghĩ đến điều gì?

Còn tôi-tôi  nghĩ về mầm cây non cha trồng bên cửa sổ.

Nguyễn Quốc Vương

15/11/2007

(Đã in trong tập thơ "Tìm", NXB Thế giới, 2019)