Giữa đường gặp mưa
Mưa rơi làm ta lạnh

Gió thổi khiến ta sầu

Áo dày không thấy ấm

Rượu vào chỉ thấy đau.

22-6-2012