Bây Giờ


Mọi thứ bây giờ đang thối rữa
Bao giờ hóa đất sẽ lên hương
Chỉ thương phận cỏ đời bèo bọt
Rượu uống cho quên nỗi đoạn trường

24/03/2014

Nguyễn Quốc Vương.