Trăng thu

Có bạn nhắc sao không dịch tiếp Bách nhân nhất thủ nên lại dịch tiếp.

Bài này của tác giả 大江千里

Nguyên tác:
月見れば ちぢに物こそ 悲しけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど

Dịch:

Trăng xanh càng ngắm càng sầu
Thu đến có phải bạn bầu mình ta?

Nguyễn Quốc Vương dịch 

 

Cũ hơn Mới hơn