Hai bài thơ thiếu nhi Nhật Bản新聞
ばっさりと
今来た新聞、
鳥の羽根のような
新しいにおいがする。
(四年 芳原真佐緒)
広島・神辺北小-1923

Tờ báo


Tờ báo vừa đến
Thật giống cánh chim
Thơm mùi mực mới

(Học sinh lớp 4-Hiroshima, 1923).

なつかしい手紙

幾度もひとりで読んで見た。姉さんから来た手紙、
あおむけになって、赤い夕日をみていたが、
なんだかなつかしい、
もう一度よもう。
(六年 金子 綿糸)
山梨・道志小―1924)

Lá thư thân yêu

Một mình ngồi đọc bao lần
Lá thư chị viết tần ngần trên tay
Ngoài kia ráng đỏ cuối ngày
Nằm lại nhớ chị đọc ngay một lần

(Học sinh lớp 6,tỉnh Yamanagi, 1924).


Nguyễn Quốc Vương dịch

Cũ hơn Mới hơn