THƯƠNG CHIM


 Nguyễn Quốc Vương

Đôi khi thấy xót thương
Những con chim lông màu sặc sỡ
Náo nhiệt líu lo trong những chiếc nan lồng

Một số hót vì mồi
Một số hót vì chưa hiểu
Sự thăm thẳm của trời xanh

(19/12/2012)