Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương: Kỳ 1: Võ sĩ, nho sĩ và cái nhìn từ nước Nhật11:34 26/07/2019

Tại Việt Nam hiện nay, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương có lẽ là tác giả đương đại viết và dịch nhiều cuốn sách về Nhật Bản hơn bất cứ ai, từ giáo dục Nhật, văn hóa Nhật đến xã hội Nhật.