Kế hoạch Nara


 

Kế hoạch Nara thường được đem ra bàn luận cùng với mối liên hệ với Shigematsu tác giả của bản Hướng dẫn học tập. Tuy nhiên ở trường tiểu học trực thuộc trường sư phạm nữ sinh Nara đã có truyền thống giáo dục tích hợp các môn từ thời Taisho do Kinoshita Takeshi và cộng sự tiến hành. Ở đó họ tìm ra vấn đề học tập từ cuộc sống của học sinh và tiến hành chương trình tích hợp các môn từ 3 giờ học về đời sống là “công việc”, “Keiko”, “bạn bè” để dốc sức giải quyết các vấn đề đó.

Cho dù sau đó các chương trình vốn tìm ra vấn đề học tập từ chức năng xã hội đã biến chất và sụp đổ thành “mô hình tri thức-lý giải”, ở trường tiểu học trực thuộc trường nữ sinh Nara, thực tiễn giáo dục dựa trên chương trình tích hợp vẫn được tiếp tục suốt hơn nửa thế kỉ và đóng vai trò là là hình mẫu về thực tiễn-lý luận cho “Hội nhất quán triết lý môn Xã hội”.

Hiện nay, “giờ học tổng hợp” được tiến hành và một lần nữa nguyên lý của chương trình này lại được chú ý. Nói ngắn gọn mục tiêu của nó là “giáo dục chủ thể cuộc sống-người có thể giải quyết một cách chủ thể các vấn đề thiết thực mà học sinh đang phải đối mặt trong cuộc sống”. Đó không phải chỉ là các vấn đề, chủ đề đáp ứng yêu cầu của xã hội mà còn là các vấn đề, chủ đề hiện thức hóa lòng mong ước của học sinh. Vì vậy, nó không phải đơn giản chỉ là học tập giải quyết vấn đề mà còn là thứ bao gồm cả giáo dục năng lực phát hiện vấn đề.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội”