Những diễn biến chính liên quan đến “Đề án cải cách giáo dục cơ bản, toàn diện”


Nguyễn Quốc Vương

 

Thời gianSự kiệnNội dung chủ yếu


 

13/06/2012Chính phủ ban hành “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


 

Tháng 01/2013Ban soạn thảo Đề án cải cách giáo dục cơ bản, toàn diện bắt đầu triển khai các hoạt động nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 11 và 12/07/2013Hội thảo góp ý cho Dự thảo đề án cải cách giáo dục cơ bản, toàn diện tại Hà Nội.


 

Ngày 16/7/2013Hội thảo góp ý cho Dự thảo đề án cải cách giáo dục cơ bản, toàn diện tại Tp. HCM
20/9/2013Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT công bố báo cáo tóm tắt Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.Bản báo cáo tóm tắt này gồm hai phần lớn: Quá trình chuẩn bị đề án và nội dung đề án.


Ở phần chính là nội dung đề án  lại được chia làm 3 phần.
Phần thứ nhất. Sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Phần thứ hai. Thực trạng giáo dục và đào tạo Việt Nam

Phần thứ ba. Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

04/11/2013Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký (nghị quyết này được gọi tắt là nghị quyết 29). Nghị quyết có tên “ Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.Nghị quyết 29 đã phân tích “Tình hình và nguyên nhân” liên quan đến thành tựu và yếu kém của giáo dục Việt Nam, đề ra “định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” (quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ-giải pháp) và và các biện pháp “Tổ chức thực hiện”.
26/5/2014Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (số 764-QĐ-TTg)Trong quyết định có nêu rõ thành phần của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục bao gồm: chủ tịch ủy ban (thủ tướng chính phủ), phó chủ tịch ủy ban (trưởng ban tuyên giáo Đinh Thế Huynh, phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam), các ủy viên thường trực (bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng bộ  lao động, thương binh và xã hội), các ủy viên (lãnh đạo của nhiều ban ngành có  liên quan).
09/06/2014Chính phủ đưa ra nghị quyết  ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Số: 44/NQ-CP)


Kèm theo nghị quyết này là chương trình hành động của chính phủ.

 

Tháng 10/1924Chính phủ ban hành Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thôngĐề án gồm 79 trang bao gồm cả phần khái toán kinh phí thực hiện.


Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa là một trong 18 đề án[2]

27/03/2015Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 404/ QĐ-TTg về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (do Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam ký thay thủ tướng).
Quyết định này có tên “Phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. 
Trong quyết định có nhắc lại một số nội dung chủ yếu của đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông như mục tiêu, phương châm, lộ trình. Đáng chú ý là các điểm như chấp nhận cơ chế một chương trình-nhiều sách giáo khoa, chuyển từ dạy học tiếp cận tri thức sang tiếp cận năng lực, chú ý hình thành năng lực, phẩm chất công dân.
05/08/2015Bộ giáo dục và đào tạo công bố Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (cùng với công văn số 3976/ BGDĐT-BPTTr ngày 05/08/2015)Dự thảo chương trình phổ thông tổng thể trình bày khái quát về chương trình mới từ cơ cấu các môn học, nội dung các môn, phân phối thời gian tới chỉ đạo thực hiện.
Đáng chú ý là sự xuất hiện của các môn học mới được gọi là môn “tích hợp” ở cả ba cấp học và sự điều chỉnh lớn đối với môn Lịch sử.Phương châm chủ đạo của chương trình là chuyển từ giáo dục tiếp cận tri thức sang tiếp cận năng lực nhằm hình thành phẩm chất, năng lực công dân.
16/10/2015Bộ giáo dục và đào tạo ra công văn số 962/BC-BGD ĐT có tên “Báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”.Bộ giáo dục phản hồi chính thức về các ý kiến phản biện, đóng góp cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
7/12/2015Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ giáo dục và đào tạo, Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội nghị về vị trí môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.Qua thảo luận, Bộ giáo dục và đào tạo và Hội khoa học lịch sử đã đạt được một số điểm thống nhất.

 

[1] Đề án này có tên gọi chính thức, đầy đủ là Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiệnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

 

[2] Danh sách 18 đề án   (được gọi là các đề án triển khai chương trình hành động của chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết 29-ban hành kèm theo nghị quyết 44) gồm:

 1. Đề án truyền thông về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 2. Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
 3. Rà soát, hoàn thiện mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông và dạy nghề giai đoạn 2014 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
 4. Đề án triển khai phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông.
 5. Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
 6. Đề án đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 7. Đề án đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015 – 2020.
 8. Đề án đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.
 9. Đề án đổi mới cơ chế đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 10. Đề án huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2015 – 2020.
 11. Đề án đổi mới chính sách hỗ trợ, chính sách tài chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề ngoài công lập.
 12. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 13. Đề án đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức dựa trên đánh giá thực chất năng lực của người dự tuyển.
 14. Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.
 15. Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016 – 2020.
 16. Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
 17. Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 18. Đề án phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số.

Cũ hơn Mới hơn