Wakasa Kuranosuke và “Những người mẹ xây dựng công viên trẻ em”

 

 

Thực tiễn  này là thực tiễn  lấy chủ đề là việc xây dựng công viên trẻ em của người dân địa phương nhằm làm làm cho học sinh hiểu rõ chủ quyền quốc dân là gì. Thực tiễn được tiến hành trong học tập chính trị dành cho học sinh lớp 6 vào tháng 4 năm 1969. Wakasa  đánh giá đây là “sự tóm tắt về sự kết hợp giữa cuộc sống của học sinh và cuộc sống của người dân tức là sức mạnh giáo dục của địa phương”. Wakasa đã cho học sinh điều tra thông tin về quá trình người dân vận động xây dựng công viên cho đến khi công viên hoàn thành. Học sinh đã chia thành 6 nhóm với 6 chủ đề và tiến hành phỏng vấn, tiến hành tóm tắt thông tin tìm được dưới dạng báo của lớp. Học sinh cũng tiến hành thu thập thông tin và từng nhóm đưa ra báo cáo về bộ phận phụ trách công viên ở tòa thị chính, chủ đất, chủ tịch khu phố, nghị viên thành phố, tòa thị chính. Đây là học học tập về phong trào của các mẹ trong PTA (Parent-teacher Association).

Wakasa đã đưa ra một cuốn sổ đó là hồ sơ ghi chép về phong trào thỉnh nguyện xây dựng công viên ở quận Shimoakaduka. Trong quá trình đọc hồ sơ học sinh sẽ hiểu rằng từ khi đưa ra thỉnh nguyện thư cho đến khi nó được thực hiện mất đến 5 năm. Giáo viên cũng tạo ra cơ hội cho học sinh được nghe mẹ Se-chan đến lớp kể chuyện. Học sinh hiểu được rằng mẹ Se-chan cùng với 3000 người mẹ khác kí tên đã tạo nên phong trào và “học sinh đã nhận ra chủ thể chính trị ở ngay chính bên trong những người dân gần gũi ở địa phương”.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)