Suzuki Seiki và “Từ cảng cửa sông đến cảng bên ngoài -Sáng tạo giáo dục môn Xã hội ở trường tiểu học”


(Sodobunka, 1978)

 

Suzuki-giáo viên trường tiểu học ở Ibaraki đã giới thiệu 5 thực tiễn giáo dục trong cuốn sách trên là: “Bắt cá” (thực tiễn lớp 2), “hàng cá” (thực tiễn lớp 3) , “Từ cảng Kawaguchi đến bên ngoài cảng” (thực tiễn lớp 4), “Ngư nghiệp ở Kuji” (lớp 5) , “ Ngư nghiệp ở Kuji và vĩ thanh” (lớp 5). Đây là các thực tiễn ở đó giáo viên đã cùng học sinh truy tìm hình dáng và sự thay đổi của nghề cá-nghề chủ yếu ở địa phương Kuji. Người ta nói rằng “nền kinh tế của Kuji là phụ thuộc vào ngư nghiệp” và biểu tượng của nó là sự thịnh vượng của cảng sông Kuji. Tuy nhiên trong thực tiễn, giáo viên đã chỉ cho học sinh thấy do xây dựng cảng Hitachi mà cảng bị hoang phế vì sông đổi dòng và ở đây chỉ còn cảnh bùn đất, những con thuyền cũ. Giáo viên cũng cho học sinh thấy cảng hiện đại ở hiện tại là cảng cá Kuji (cảng ngoài) cũng vắng vẻ nếu so sánh với cảng cửa sông cũ.

Mặt khác, cảng Hitachi ở khu đô thị là biểu tượng của công nghiệp Nhật Bản và sự thịnh vượng của nó là sự tương phản với sự suy thoái của ngành ngư nghiệp ở Kuji. Suzuki đã chú ý và điểm này để cho học sinh điều tra về 3 yếu tố tạo nên nghề cá ở Kuji là tài nguyên tự nhiên, dụng cụ sản xuất, lao động hợp tác và làm cho học sinh nắm được mối quan hệ giữa sự thay đổi của chúng với sự phát triển của công nghiệp. Ở điểm này, Suzuki đã muốn kết hợp học tập về cơ cấu công nghiệp của toàn Nhật Bản và sự biến đổi của khu vực.

Vào thập kỉ 1970, Suzuki đã đặt ra câu hỏi “làm gì để tạo ra sự nâng đỡ nhận thức khoa học trong ý thức mang tính chủ quan về sự thực”, từ đó thiết lập giáo tài địa phương lấy cái trục là “lao động sản xuất”, thông qua sự quan sát, điều tra vật thật (sự thực) mà làm cho học sinh chú ý tới bối cảnh khó nhận ra và những mối liên quan.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)