Sugiura Masakazu-Waida Seiji “Kĩ thuật tranh luận làm học sinh thay đổi”


(Kokudosha, 1994)

 

Sự du nhập và ý nghĩa của tranh luận (debate) ở giờ học trong giáo dục môn Xã hội bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỉ XX. Lý do tại sao “debate” được chú ý nằm ở hai điểm sau.

Thứ nhất là tính lưu động của xã hội tăng lên, trong bối cảnh bùng nổ của các vấn đề tranh luận công khai, giáo dục năng lực tranh luận và năng lực quyết định trở thành chủ đề của môn Xã hội.

Thứ hai là việc giờ học chuyển từ dạng thức giáo viên nắm vai trò chủ đạo sang kiểu học tập học sinh tham gia một cách chủ thể.

Cuốn sách này trên cơ sở khẳng định “giáo dục không làm cho học sinh thảo luận là giáo dục không có khả năng giáo dục dân chủ”, đã đưa ra các ví dụ và phân tích tiêu chuẩn học tập “debate”, cách thức tiến hành tranh luận, quy trình tranh luận. Phần trung tâm của cuốn sách là chương 2 nơi trình bày tóm tắt các thực tiễn “debate” ở trường THPT với 9 thực tiễn như “Nên xóa bỏ phần học vấn trong tờ khai lý lịch”, “Nam hay nữ có lợi hơn?”, “Chế độ tử hình đúng hay sai?”. Trong chương 3, tác giả cho rằng ý nghĩa của học tập “debate” không nằm ở việc tranh luận mạnh mẽ mà là nằm ở chỗ “làm sâu sắc nhận thức” và đưa ra các kĩ thuật để đạt được điều đó.

Có thể nói đặc trưng của cuốn sách là việc  đưa ra và phân tích học tập “debate” ở THPT và lý giải ý nghĩa của học tập “debate” trong môn Xã hội.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)