Ban phụ trách môn Xã hội trong Hội nghiên cứu khoa học giáo dục và tác phẩm “ Giờ học môn Xã hội ở trường tiểu học”

 


(Kokudosha, 1966)

 

Năm 1963 Ban phụ trách môn Xã hội trong Hội nghiên cứu khoa học giáo dục ra đời và năm 1966 ban này đã xuất bản cuốn sách “Giờ học môn Xã hội ở trường tiểu học” với tư cách  là thành quả nghiên cứu trong ba năm. Đại bộ phận cuốn sách dành cho những ghi chép về các thực tiễn giờ học ở trường tiểu học. Phần lý luận đằng sau các thực tiễn này được trình bày chi tiết hơn trong tác phẩm “Lý luận giáo dục môn Xã hội” (Mushishobo).

Ban phụ trách môn Xã hội trong Hội nghiên cứu khoa học giáo dục đã tư duy về thứ mang tính bản chất với tư cách là tiêu chuẩn của cơ cấu nội dung giáo dục. Tức là  vừa nhấn mạnh các điều kiện cần thiết cho học tập đối với các trải nghiệm, đời sống trong bản Hướng dẫn học tập trước đó vừa  nhấn mạnh tính cần thiết của việc cơ cấu lấy những thứ có tính khoa học là trung tâm không chỉ là cơ cấu nội dung giáo dục với trung tâm là kinh nghiệm và đời sống.

Ví dụ như, ở trường hợp học tập lịch sử, cuốn sách đưa ra đề án học từ “Xã hội hái lượm và săn bắt” và “Xã hội nông nghiệp và xã hội du mục” chứ không phải học từ văn hóa “Jomon” và “Yayoi”. Tức là bằng việc cho học sinh phân tích “tổ tiên con người” mà làm cho học sinh ý thức rõ ràng sự khác biệt với động vật, tiến đến tiếp cận phần bản chất của con người “con người là gì”. Thêm nữa, giáo viên cho học sinh tính toán với 1cm ứng với 100 năm kể từ khi con người xuất hiện , sử dụng băng dính dài dán trên lớp học và dùng tờ giấy đánh dấu đính trên đó thời điểm kết thúc “xã hội hái lượm và săn bắt” từ đó làm cho học sinh cảm nhận được chiều dài của lịch sử.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)