Arita Kazumasa và “Rác ở khu phố Okura”

(“Công việc của khu phố và thành phố-học tập về rác”, Kokudosha, 1973)

 

Giờ học này là thực tiễn do Arita Kuzamasa tiến hành vào năm 1970 tại trường tiểu học Okura trực thuộc Đại học giáo dục Fukuoka với đối tượng là học sinh lớp 3 trong tangen có tên “Rác của khu phố Okura”. Thực tiễn giờ học được bắt đầu bằng việc phân tích rác trong lớp học, thảo luận về xử lý rác trường học, người thu thập rác, làm rõ vấn đề nghiên cứu thông qua tham quan học tập “công trường lau dọn, công trường xử lý cuối cùng, công trường xử lý nước thải” (8 giờ). Tiếp đó là 29 giờ học với các hoạt động học tập như: “Cách thức và sự thay đổi trong xử lý rác” (7 giờ), “Cách xử lý rác và vấn đề” (3 giờ), “Sự khác nhau giữa rác ở Nhật Bản và rác ở nước ngoài” (1 giờ), “Các công việc khác của tòa thị chính ngoài công việc liên quan đến rác” (1 giờ), “Nhìn lại toàn bộ cách truy tìm trong toàn bộ quá trình học tập về rác” (2 giờ).

Trong tangent này thông qua việc truy tìm về vấn đề rác, giáo viên muốn nhắm tới sự quan sát của học sinh về công việc của công dân và tòa thị chính có liên quan. Do đó giáo viên đã đưa ra các quan điểm chỉ đạo như “có những vấn đề gì?”, “Nó có quan hệ gì với cuộc sống của bản thân em không?” giúp cho học sinh có thể tự mình tư duy, tìm kiếm. Do  trong thực tiễn này sự chỉ đạo dựa trên mối quan tâm của học sinh và sự phát hiện vấn đề cho nên  sự thay đổi kế hoạch chỉ đạo cũng diễn ra linh hoạt. Trong thực tiễn của Arita hoạt động truy tìm dựa trên sự phát hiện vấn đề của học sinh đã được thể nghiệm trong mối quan hệ với chỉ đạo mang tính kế hoạch của giáo viên.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)