Thấy gì ở 'Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường'


Trong cuc sng có nhiu th bình thường mà mi người thường b qua không đ ý ti nhưng vi nước Nht thì mi th bình thường đu là nhng th có ý nghĩa và dường như người Nht chng b qua bt kỳ mt th bình thường nào c.

Vy h quan tâm ti nhng th gì? Nhng th bình thường đó có ý nghĩa như thế nào đi vi người Nht. Hãy cùng tìm hiu qua cun sách “Nước Nht nhìn t nhng th bình thường” ca tác gi Nguyn Quc Vương. Bui giao lưu ra mt sách được Nhãn sách Bão, đơn v phát hành n phm, t chc Nest by AIA, tng 14 tháp B Vincom Bà Triu lúc 15-17g ngày 01/10.

 "Nước Nht nhìn t nhng th bình thường" gm 25 câu chuyn nh, nhng câu chuyn bình thường v nước Nht như: chuyn v mt nông gia, chuyn người Nht “tt” hay “không tt”, ngh sĩ Nht tr thành ngh sĩ, l khai ging mt trường mm non, thm ha đng đt Đông Nht Bn… nhưng giúp ta hiu thêm, nhng điu ln lao, nhng điu kỳ diu mà người ta vn ngi ca v con người Nht, đt nước Nht chính là bt ngun t nhng điu rt đi bình thường đó. T chính tri nghim ca mình, tác gi đã dn dt đc gi qua nhng câu chuyn hp dn bng ging k hin đi, sinh đng.

 

Bây gi, trong cuc sng đy nhng âu lo, chúng ta thường hay mơ bn thân hay con cái s thành thiên tài, triu phú hay siêu sao ni tiếng. Chúng ta cũng hay mơ người nước mình s git gii Nobel hay xut hin nhưng v anh hùng cu nhân đ thế. Mơ ước cháy bng là như thế nhưng dường như chúng ta vn chưa đ dũng cm và nhn thc đ biết sng và dám sng như mt người bình thường. Nói cách khác, chúng ta đang thiếu nhng người bình thường làm được nhng điu bình thường…

 

Có l biết sng như mt người bình thường và làm được nhng điu bình thường đang là th thách ln nht đi vi chúng ta. Nếu chưa tin, bn hãy th sng như thế s rõ.

 

"Nước Nht nhìn t nhng th bình thường" chính thc phát hành ti min Nam t ngày 12/9 và đã có mt ti min Bc cũng như trên các h thng bán hàng khác.

 

Tác gi cun sách, Nguyn Quc Vương, là mt tác gi tr sinh năm 1982 ti Tân Yên, Bc Giang. Sau khi tt nghip Khoa Lch s, Đi hc Sư phm Hà Ni năm 2004, anh là Ging viên Khoa Lch s Đi hc Sư phm Hà Ni t 2004 đến nay. Anh cũng là nghiên cu sinh chuyên ngành Giáo dc Lch s ti Đi hc Kanazawa (Nht Bn).

 

Nguyn Quc Vương tng được biết đến vi nhng bài nghiên cu và các tác phm dch v đt nước, văn hóa Nht Bn như: Tác phm dch có Ci cách giáo dc Nht Bn, S tay giáo dc gia đình Nht Bn, Hướng dn hc tp môn Xã hi, Lch s hc là gì?, Hướng dn hc tp môn Xã hi và các cun sách: Điu bí mt trong vườn, Giáo dc Vit Nam hc gì t Nht Bn, Mùi ca c hương, Môn S không chán như em tưởng…

 

N.B

 

Nguồn: Báo Tổ quốc

http://toquoc.vn/thay-gi-o-nuoc-nhat-nhin-tu-nhung-thu-binh-thuong-99179296.htm